Regulamin

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Agroturystyki Zacisze i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Agroturystyce. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Agroturystyki.
 3. Regulamin wydany jest przez PHU Michał Grzeszczak Sienno 21, 62-402 Ostrowite, REGON: 300720311, NIP: 6671646850.

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Agroturystyka może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą meldunkową jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Osoby odwiedzające naszych Gości proszone są o opuszczenie pokoi hotelowych przed godziną 19:00.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył obowiązujący Regulamin.
 4. Rezerwację uważa się za dokonaną skutecznie z chwilą uiszczenia przedpłaty stanowiącej 30% ceny za cały okres rezerwowanej usługi hotelowej. Przedpłata winna zostać dokonana najpóźniej w ciągu 7 dni chyba że wyraźnie zastrzeżono krótszy termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu lub wpłacie kwoty niższej niż wskazana, Ośrodek ma prawo uznać rezerwację za niedokonaną i zwrócić wpłacone środki.
 5. Uiszczona w trybie wskazanym powyżej przedpłata, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, ulega zaliczeniu na poczet ceny usługi hotelowej.
 6. Gość hotelowy ma prawo do bezkosztowej anulacji dokonanej rezerwacji i zwrotu całej przedpłaty, jeżeli oświadczenie w tej mierze złoży za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem pierwszej doby zarezerwowanego pobytu.
 7. Jeżeli oświadczenie o anulowaniu rezerwacji, o jakim mowa w punkcie poprzedzającym, zostanie złożone później niż w terminie w nim wskazanym, ale najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem pierwszej doby zarezerwowanego pobytu, rezerwacja ulega anulowaniu, a Gość otrzymuje zwrot 50% wpłaconej przedpłaty.
 8. W przypadku, gdy Gość anuluje rezerwację później niż na 14 dni przed rozpoczęciem pierwszej doby zarezerwowanego pobytu, rezerwacja wygasa, a Gościowi nie przysługuje roszczenie o zwrot przedpłaty.
 9. Jeżeli Gość, nie składając oświadczenia o anulowaniu rezerwacji, nie zarejestruje się w Ośrodku do godziny 22:00 w pierwszej dobie rezerwowanego pobytu, rezerwacja wygasa, a Gościowi nie przysługuje roszczenie o zwrot przedpłaty.
 10. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 11. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynęła doba, za którą uiścił należną opłatę za pobyt.

§4 USŁUGI

 1. Agroturystyka świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o niezwłoczne ich zgłoszenie do recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Agroturystyka świadczy nieodpłatnie następujące usługi: korzystania z niestrzeżonego parkingu hotelowego na własne ryzyko i w granicach dostępności miejsc hotelowych.
 4. Gość ma możliwość zamówienia dodatkowego wyżywienia.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Agroturystyka nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gościa.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 3. Gość hotelowy jest odpowiedzialny materialnie za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia majątku hotelowego powstałe z jego przyczyny lub za sprawą odwiedzających go osób. Ustala się następujące, zryczałtowane kwoty odszkodowań z tytułu szkody powstałej z winy Gościa hotelowego w mieniu hotelu i kar umownych za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu: a) naruszenie zakazu palenia w pokojach i innych pomieszczeniach – 500zł b) wprowadzenie na teren hotelu zwierzęcia – 300zł e) wniesienie na teren obiektu hotelowego urządzeń i substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, lub których posiadanie jest zabronione z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – 1000zł f) naruszenie ciszy nocnej lub zachowanie naruszające spokój innych gości – 500zł g) stosowanie substancji wydzielających intensywne zapachy powodujące długotrwałe oddziaływanie zewnętrzne – 500zł. Ośrodek zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych wyżej kar, jeżeli szkoda wyrządzona przez Gościa hotelowego przewyższa ich wysokość.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych, własnych żelazek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 5. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 6. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości pracowników Ośrodka albo innych osób przebywających w Ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.
 7. Dzieci przebywają na terenie hotelu są wyłącznie pod opieką rodziców. Obowiązek opieki nad dziećmi spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych.

§6 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Zabrania się przywożenia na teren Ośrodka zwierząt domowych.
 2. Goście Ośrodka, którzy korzystają z posiłków bufetowych nie są uprawnieni do wynoszenia z bufetu posiłków i napojów poza lokal. Na życzenie Gości, za odrębną opłatą mogą być przygotowane posiłki na wynos. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego przepisu, Gość hotelowy może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty równej opłacie za przygotowanie posiłku na wynos.
 3. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 4. Przedmioty pozostawione w pokojach przez Gości, będą odesłane na wskazany adres Gościa na jego koszt, w przypadku nie otrzymania dyspozycji odesłania przechowywane będą przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu staną się własnością Agroturystyki Zacisze.

PHU Michał Grzeszczak
Właściciel Ośrodka Agroturystycznego „Zacisze”